ارزیابی اثر سیستم‌های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L)

ارزیابی اثر سیستم‌های مختلف کودی بر عملکرد زعفران  (Crocus sativus L)

نویسندگان: رسولی زهرا، ملکی فراهانی سعیده، بشارتی حسین

عملکرد کمّی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) طی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. عوامل مورد بررسی شامل کود شیمیایی NPK در سه سطح (۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد مقدار توصیه کودی) و کودهای غیر شیمیایی در چهار سطح (شاهد بدون کود، ورمی‌ کمپوست، کود زیستی حاوی باکتری‌های سودوموناس و باسیلوس و در نهایت تلفیق ورمی‌ کمپوست و کود زیستی) بودند. نتایج نشان دادند که اثر متقابل کودهای شیمیایی و غیرشیمیایی بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی‌دار و کود دهی سبب افزایش عملکرد کمّی و کیفی زعفران نسبت به تیمار شاهد شد. کاربرد همزمان نیمی از مقادیر کودهای شیمیایی، ورمی‌ کمپوست و باکتری‌های محرک رشد توانست وزن خشک کلاله، عملکرد کلاله، درصد کروسین، درصد پیکروکروسین و درصد سافرانال را به‌ترتیب ۲/۰۳، ۴/۶۵، ۰/۸۳، ۱/۱۰ و ۱/۴۶ برابر نسبت به شاهد افزایش دهد. گرچه اثرگذاری تیمارهای ترکیب باکتری‌ها با ۰% و ۱۰۰% کود شیمیایی بر کروسین، ورمی‌ کمپوست خالص و ترکیب باکتری‌ها با ۵۰% و ۱۰۰% کود شیمیایی بر پیکروکروسین و باکتری‌های خالص بر سافرانال بیشتر از تیمار ترکیب کود شیمیایی، ورمی‌کمپوست و باکتری بود؛ اما تأثیر بسزای تیمار اخیر بر عملکرد گل، عملکرد کلاله و نیز اثر مثبت بر ترکیب‌های کلاله منجر به معرفی آن به‌عنوان تیمار برتر شد. میزان اثرگذاری این تیمار نسبت به کاربرد ۰%، ۵۰% و ۱۰۰% کود شیمیایی در رابطه با وزن خشک کلاله به‌ترتیب ۵۰/۹۵%، ۲۰/۴۸% و ۱۲/۸۶% بود.