بررسی اثر تنش رطوبت بر گل آوری و عملکرد زعفران

بررسی اثر تنش رطوبت بر گل آوری و عملکرد زعفران

پژوهشگران  : حسینی محمد، قهرمان بیژن، رحیمی حسین، بهداد محمد

گروه تخصصی کشاورزی ومنابع طبیعی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی

طرح تحقیقاتی«اثر تنش رطوبت بر گل آوری و عملکرد زعفران» در تیرماه سال ۱۳۹۰ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گناباد به اجرا گذاشته شد. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی (RCBD) و با پنج تیمار و ۴ تکرار در نظر گرفته شد. تیمارهای مورد مطالعه عبارت بودند از:۷۰% ظرفیت زراعی (FC) %۶۰ ظرفیت زراعی، ۵۰% ظرفیت زراعی، شاهد اول یعنی بر اساس عرف محلی سه آبیاری، و شاهد دوم برابر با ۴ مرتبه آبیاری بود. تیمارها در آب اول و زاج آب یعنی بعد از برداشت گلها در همه کرتها مشابه بودند و تیمارهای آزمایش همه بعد از زاج آب تا (اردیبهشت) اعمال شدند. مساحت زمین ۲۰۰ مترمربع و ابعاد هر کرت ۲×۱ مترمربع بودند. عمق کاشت ۲۰ سانتی متر و تعداد ۱۰۰ پیاز در هر کرت در نظرگرفته شدند. ویژگیهای کمیِ مورد مطالعه شامل تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله، تعداد پیازها در پایان دوره، وزن پیازها در پایان دوره، مقدار پوشال پیازها و وزن خشک برگها بودند. ویژگیهای کیفی شامل اندازه گیری پیکروکروسین،کروسین و سافرانال بودند. طرح به­صورت دو سال جدا و میانگین دو سال تجزیه و تحلیل آماری گردید. به­طور کلی با افزایش تنش رطوبت ویژگی­های کیفی افزایش و ویژگی­های کمی کاهش نشان داد که در بعضی موارد معنی­دار بوده و در بعضی موارد معنی ­دار نبوده است. در اکثر تیمارها آبیاری چهار مرتبه که نیمه مرداد نیز جز آن است از نظر فاکتورهای کمی و کیفی برتری محسوسی نشان داده است.