تاثیر نانو سیلور روی رشد ریشه گیاه زعفران تحت شرایط تنش غرقابی

تاثیر نانو سیلور روی رشد ریشه گیاه زعفران تحت شرایط تنش غرقابی

نویسندگان : رضوانی نسیم ، سروش زاده علی ، فرهادی نسرین

تهران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

زعفران با نام علمی (Crocus sativus L.) یک گیاه ژئوفیت است و یکی از معروف ترین گونه های گیاهی دارویی و معطر در دنیا به حساب می آید کشت این گیاه در ایران از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد با توجه به کشت پاییزه این گیاه احتمال غرقاب شدن خاک به دلیل بارندگی در این فصل بویژه در مناطقی از ایران که پتانسیل کشت آن را دارا می باشند وجود دارد و از آنجایی که خاک های غرقاب شده به دلیل کمبود اکسیژن و کاهش رشد ریشه و متعاقبا تجزیه و پوسیدگی کورم برای تولید زعفران مناسب نیستند اهمیت القای مقاومت به تنش غرقابی در این گیاه مشخص می گردد . این آزمایش به مدت ۱۰ روز و در قالب طرح فاکتوریل و در چهار تکرار انجام شد در این آزمایش اثر پیش تیمار غلظت های ۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ ppm نانوسیلور و بر هم کنش این تیمارها با شرایط تنش غرقابی و عدم تنش غرقابی بر روی ریشه های این گیاه مورد بررسی قرار گرفت در شرایط بدون تنش غلظت های ۴۰ و ۸۰ ppm نانوسیلور تعداد ریشه را افزایش داد اما طول ریشه با پیش تیمارهای آب و نانو سیلور ۴۰ppm در سطح اطمینان ۹۹ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین آب و غلظت های ۴۰ و ۸۰ppm نیز موجب افزایش وزن خشک و وزن تر ریشه گردیدند در شرایط تنش غرقابی کاربرد غلظت های ۴۰ و ۸۰ppm اثر تنش روی تعداد ریشه را جبران کرد و کاربرد غلظت ۴۰ppm نه تنها موجب جبران اثر تنش روی طول ریشه شد بلکه میزان این صفت را به بیشتر از میران آن در شرایط شاهد بدون تنش افزایش داد. همچنین کلیه پیش تیمارها موجب جبران اثر تنش بر وزن خشک و وزن تر ریشه شدند.