صادرات زعفران نیازمند دیپلماسی بین المللی است

نماینده مردم گناباد و بجستان درمجلس با بیان اینکه صادرات زعفران نیازمند دیپلماسی بین المللی است،گفت:ما نیازمند تشکیل مجمع زعفران با همکاری کارشناسان داخلی و خارجی و چند ملیتی هستیم.

حمیدبنایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه  ملت درباره وضعیت  تولیدزعفران درکشور،گفت:صادرات زعفران با  همکاری شرکت های چندملیتی می تواند برای اقتصاد کشاورزی ما مثمرثمر باشد و از همین رو ما می توانیم با استفاده  از نظرات کارشناسان داخلی  و خارجی در راستای افزایش تولیدات این محصول استراتژیک برنامه ریزی کاربردی کنیم.

نیازمند تشکیل مجمع  زعفران با کارشناسان داخلی،خارجی و چندملیتی هستیم

نماینده  مردم گناباد و بجستان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نیازمند تشکیل مجمع  زعفران هستیم که شامل کارشناسان داخلی،خارجی و چندملیتی باشد تا بتوانیم  وضعیت صادرات زعفران  را بیش از گذشته سرعت ببخشیم،ادامه داد:برای صادرات زعفران ایرانی می توان با همکاری فایناس های خارجی در راستای صادرات بهینه زعفران برنامه ریزی کاربردی کرد.

وی بیان اینکه ما متاسفانه شاهد قاچاق پیاز زعفران به افغانستان هستیم که این امر برای اقتصاد کشاورزی مطلوب نیست،افزود:خراسان جنوبی  و خراسان رضوی قطب تولید زعفران در جهان هستند و به  همین علت  توسعه زعفران نیازمند نگاه ویژه توسط دولت است  و این درحالی است که  وزارتخانه های  امور خارجه،کشاورزی و صنعت و معدن تجارت  باید همگام باهم در راستای بهبود شرایط زعفران در حیطه داخلی و بین المللی تلاش مضاعف داشته باشند.

 نماینده مردم گناباد و بجستان درمجلس با بیان اینکه زعفران  یک محصول استراتژیک  است،تاکید کرد:باید نگاه  ویژه ای به  طرح  سندملی زعفران داشت تا بتوانیم  این محصول استراتژیک  ایرانی را که در عرصه بین الملل  طرفداران بی شماری دارد با شرایط بهینه در بازارجهانی ارائه دهیم.

عضوکمیسیون عمران  مجلس،یادآورشد:ما علی رغم  خشکسالی های بیست ساله  کشت زعفران باکیفیت مناسب است  واین درحالی است که با توجه با اقلیم خشک خراسان جنوبی ما ازمنظر تولیدزعفران وضعیت مطلوبی داریم و از همین  رو ما می توانیم با دیپلماسی بین المللی  صادرات بهینه زعفران  را تحقق ببخشیم./

منبع :خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) – مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳