نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران

نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران

نویسندگان:  کوچکی علیرضا، سیدی سید محمد، عزیزی هما، شهریاری روشنک

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

در کنار اندازه بنه مادری، مقدار فسفر بنه زعفران از عوامل موثر در افزایش گل دهی زعفران است. به منظور بررسی نقش اندازه بنه مادری، کاربرد کودهای آلی و محلول پاشی عناصر میکرو بر گل دهی، عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده، آزمایشی در سال ۹۲-۱۳۹۱ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با ۲۴ تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. عامل اول، دوم و سوم این آزمایش به ترتیب شامل اندازه بنه مادری در سه سطح (۰/۱ تا ۴ گرم (کوچک)، ۴/۱ تا ۸ گرم (متوسط) و ۸/۱ تا ۱۲ گرم (بزرگ))، منابع مختلف تغذیه آلی (کود گاوی (۲۵ تن در هکتار)، ورمی کمپوست (۱۰ تن در هکتار)، کمپوست (۱۰ تن در هکتار) و شاهد) و کاربرد عناصر میکرو (آهن+روی) در دو سطح (محلول پاشی و عدم محلول پاشی) بود. بر اساس نتایج آزمایش، بیشترین عملکرد بنه های دختری زعفران به طور معنی دار در نتیجه کاشت بنه های مادری با وزن بیش از ۸ گرم (اندازه درشت) به دست آمد. در بین منابع تغذیه آلی، کاربرد کود گاوی بیشترین تاثیر را در افزایش معنی دار عملکرد بنه های دختری زعفران داشت. اثر محلول پاشی عناصر میکرو در افزایش عملکرد بنه های دختری زعفران معنی دار بود. علاوه بر این، بیشترین درصد و مقدار جذب فسفر در بنه های دختری زعفران به طور معنی دار در نتیجه کاشت بنه های مادری ۸/۱ تا ۱۲ گرمی به دست آمد. با کاهش اندازه بنه مادری غلظت و مقدار جذب فسفر در بنه های دختری به طور معنی داری کاهش یافت.