معرفی توانـمندی ها و پیشرفت های شرکت های مختلف در حوزه کشاورزی و غذائی، ارتقاء سطح مبادلات تجاری جهت توسعه صادرات، آشنائی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستآوردهای علمی و صنعتی حـوزه کشـاورزی و غـذائی داخـلی و خـارجی، اشتغال و کارآفرینی، ارتقاء دانش و تبادل اطلاعات بین شرکت کنندگان در نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت سالـم و هدفـمند در عرصـه این صنعت و ایـجاد فضا برای ارتـبـاط مسـتقیم تـولید کنندگان با مصـرف کنندگان؛ مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه های صنایع غذایی است.