معرفی توانـمندی ها و پیشرفت های شرکت های مختلف در حوزه کشاورزی و غذائی، ارتقاء سطح مبادلات تجاری و توسـعه صادرات، آشـنایی شـرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستاوردهای  علمی و صنعتی حـوزه کشـاورزی و غـذائی داخـلی و خـارجی، اشتغال و کارآفرینی، ارتقاء دانش و تبادل اطلاعات بین شرکت کنندگان در نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت سالـم   و هدفمند در عرصه این صنعت و ایجاد فضا برای ارتـبـاط مسـتقیم تـولیدکنندگان با مصـرف کنندگان؛ مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه های صنایع غذایی است.