کشت مکانیزه زعفران برای نخستین بار در زمین های کشاورزی شهرستان تیران و کرون اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون ازشهرستانهای استان اصفهان گفت: با استفاده از دستگاه مکانیزه زعفران دو هزار مترمربع در زمین های کشاورزی روستای قلعه این شهرستان  زیر کشت این محصول رفت.
محسن حاج عابدی توانایی کاشت دو هکتار در روز ، قرار دادن ۷۰ درصد پیازها به صورت رو به بالا و امکان کاشت ۱۶ ردیف همزمان از جمله قابلیت های کشت مکانیزه زعفران برشمرد.
وی شرایط شهرستان تیران و کرون را در زمینه کشت زعفران مطلوب دانست و گفت: پارسال بیش از ۵۰۰ کیلو از این محصول در بیش از ۱۰۰ هکتار مزارع این شهرستان برداشت شد.
منبع : خبرگزاری صدا وسیما – مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳