شناسایی دو قند مهم در ضایعات زعفران توسط محققان کشور

محققان کشورمان در پژوهشی موفق به شناسایی و استخراج دو قند مهم از قسمت های دورریختنی زعفران شدند.

به گزارش ایسنا، در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دهه‌ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ داروﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺷﺪ روز اﻓﺰوﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از بیماری‌ها اﺳﺘﻔﺎده می‌شوند ﮐﻪ دراین‌بین زﻋﻔﺮان با نام علمی Crocus sativus در زﻣﺮه مهم‌ترین گیاهان دارویی اﺳﺖ.

زﻋﻔﺮان از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ قابل‌توجهی در وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. با این‌ حال ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ مورد استفاده زﻋﻔﺮان، ﮐﻼﻟﻪ و ناحیه‌ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎﻣﻪ ﮔﻞ است و ﺳﺎﯾﺮ قسمت‌ها به‌عنوان ﺿﺎﯾﻌﺎت دور رﯾﺨﺘﻪ می‌شود و تاکنون از ضایعات زعفران صرفاً ترکیبات غیر فرار، فلاونول‌ها و آنتوسیانین‌ها جداسازی شده‌اند.

محققان کشورمان از دانشگاه بیرجند به‌منظور استفاده بهتر از ضایعات این گیاه مهم، پژوهشی را به انجام رسانده‌اند که نتایج آن در دو فصل‌نامه «پژوهش‌های زعفران» وابسته به همان دانشگاه منتشر شده است.

در این پژوهش، محققان ضایعات زعفران را از مزارع اطراف بیرجند جمع‌آوری کردند. سپس عصاره‌های ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ، اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ و آﺑﯽ را به‌صورت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﮔﻠﺒﺮگ و ﭘﺮﭼﻢ منجمد ﺷﺪه این گیاه ﺗﻬﯿﻪ کردند. تست‌های کیفی کربوهیدرات از طریق تست‌های مختلف انجام شد. سپس با کمک حلال‌های مناسب و با روش موسوم به TLC قندهای موجود در ضایعات استخراج‌شده و درنهایت نوع این قندها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی یا GC-MS تعیین شد.

طبق نتایجی که بر اساس طیف‌های به‌دست‌آمده از ﺗﮑﻨﯿﮏ GC-MS و ﻗﻄﻌﺎت جداشده‌ ﺣﺎﺻﻞ از آن به دست آمد، محققان توانستند حضور دو قند موسوم به «D- آﻟﻮز» و «ﻟﻮﮔﻠﻮﮐﻮﺳﺎن» را در ﺿﺎﯾﻌﺎت زﻋﻔﺮان برای اولین بار ﺑﻪ اﺛﺒﺎت برسانند.

«لوگلوکوسان» یک ترکیب آلی است که از کربوهیدرات‌هایی مانند نشاسته و سلولز ایجاد می‌شود و به‌عنوان یک ردیاب شیمیایی برای سوزاندن زیست‌توده‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. «آﻟﻮز» نیز ازجمله ﻗﻨﺪﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. اگرچه اﯾﻦ ﻗﻨﺪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی دسته‌ای از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﺎﻓﺖ می‌شود، اﻣﺎ ﻧﻘﺶ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ آن در ﮔﯿﺎﻫﺎن به‌درستی شناخته‌نشده اﺳﺖ. به‌طورکلی، کربوهیدرات‌ها مولکول‌های بزرگ حیاتی هستند که در بدن انسان وظیفه ذخیره انرژی را بر عهده دارند.

به اعتقاد مجریان این پژوهش «ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ این‌که در استان‌های ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﺟﻨﻮﺑﯽ حدود ۷۰ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان، ﮔﻠﺒﺮگ آن دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ می‌شود، ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺰای ﻓﻌﺎل در ﺿﺎﯾﻌﺎت زﻋﻔﺮان اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ».

این محققان اظهار کرده‌اند: با توجه به خاصیت دارویی گیاه زعفران و شناسایی دو کربوهیدرات مفید در آن، پیشنهاد می‌شود مطالعات گسترده‌تری در زمینه شناسایی ترکیبات مهم و فعال در ضایعات زعفران انجام گیرد. علاوه بر این، با کمک نتایج این مطالعه می‌توان تحقیقات بیشتری برای شناسایی متابولیسم قند آلوز در سایر گیاهان نیز انجام داد.

منبع : خبرگزاری ایسنا – مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

خرید توافقی زعفران پای دلالان به بازار را باز کرد

عضو شورای ملی زعفران گفت: اجرای طرح خرید توافقی زعفران نه تنها هیچ‌ گونه منفعتی برای کشاورزان در برندارد، بلکه حضور گسترده دلالان در بازار را به همراه دارد.

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ ۳ میلیون و ۶۰۰ و حداکثر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به استمرار ثبات قیمت زعفران در بازار، افزود: اگر اتفاق خاصی در بازارهای داخلی و خارجی نیفتد، این وضعیت همچنان ادامه خواهد یافت.

حسینی با انتقاد از ورود سازمان تعاون روستایی به بحث خرید توافقی زعفران، بیان کرد: از آنجا که بیشتر کشاورزان خرده مالک هستند، امکان تحویل ۱۰۰ کیلو زعفران از سوی کشاورزان به تعاون روستایی غیر ممکن است و تنها خرید توافقی زعفران پای دلالان را به بازار باز کرده است.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اجرای طرح خرید توافقی زعفران هیچ گونه منفعتی برای کشاورزان در بر ندارد، چرا که در این طرح دلالان اقدام به خریداری محصول از کشاورزان و عرضه انبوه به سازمان تعاون روستایی کردند.

وی با اشاره به ضرورت شفاف سازی لیست خرید زعفران از کشاورزان، بیان کرد: با وجود درخواست مکرر اتحادیه؛ اما سازمان تعاون روستایی اقدام به انتشار لیست خرید زعفران از کشاورزان نکرده است.

حسینی هدف از اجرای طرح خرید توافقی را گرانی تصنعی زعفران در بازار دانست و افزود: بر این اساس این امر ضربه مهلکی به تولید و سرخوردگی کشاورزان را به همراه خواهد داشت.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف امری ضروری است، تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از کشورها، رقیب ایران در تولید زعفران هستند که بی توجهی به نوسان قیمت ها، آینده تولید زعفران را دستخوش تحولاتی قرار می‌دهد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان – مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

لزوم تشکیل برند قدرتمند زعفران ایرانی/ ۸۰ درصد بازار جهانی زعفران باید در اختیار ایران باشد

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پیشنهاد داد: برای کسب سهم ۸۰ درصدی در بازار زعفران، یک برند قدرتمند زعفران ایرانی تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اوسط هاشمی در نشستی با مسئولان بخش خصوصی و دولتی زعفران، با موضوع «اتخاذ تصمیم در مورد مباحث صادرات و تجارت در بازار زعفران» گفت: باید کاری کرد که سهم ایران در بازار جهانی زعفران از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد ارتقا یابد.

وی با اشاره به ضرورت اندیشیدن در سطح ملی برای تحقق منفعت ملی، افزود: وقتی یک برند قدرتمند در عرصه زعفران ایرانی تشکیل شود، بدون شک هم به نفع کشاورزان خواهد بود و هم منافع بازرگانان تامین می‌شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عنوان کرد: حتی می‌توان زمینه ایجاد بورس جهانی زعفران در ایران را فراهم کرد و در این راستا باید دست‌اندرکاران این محصول با نماینده فائو وارد فاز همکاری شده و از آنها کمک بگیرند.

هاشمی، ادامه داد: بازرگانان باید کاری کنند که کشاورزان برای تولید بیشتر تشویق شوند. این موضوع برای تجار نیز وزنه اعتباری محسوب خواهد شد و انسجام لازم در صیانت از تولید ملی را رقم می‌زند.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تولید حداقل ۷۰ درصد زعفران جهان را در اختیار ایرانی‌ها دانست و گفت: شاید در تعیین قیمت نفت، اختیار چندانی نداشته باشیم، اما قطعا می‌توانیم در کنترل قیمت کالایی مانند زعفران، قوی‌تر عمل کرده و حرفی برای گفتن داشته باشیم.

این مقام مسئول، با گلایه از اینکه هنوز نتوانسته‌ایم شهرک صنعتی زعفران ایجاد کنیم، اظهار کرد: اکنون زعفران تنها بر اساس مصرف داخل کشور، بسته‌بندی می‌شود و تنوع مصرف بازارهای بین‌المللی را در آن لحاظ نکرده‌ایم. این در حالی است که می‌شود با تشکیل بورس جهانی زعفران، جهان را متقاعد کرد که برای خرید این طلای سرخ، از هر نقطه دنیا به ایران مراجعه کنند.

هاشمی تاکید کرد: باید رقابت را از درون به بیرون انتقال داد و در بازارهای خارجی از زعفران به عنوان کالایی که ویژه ایران است، صحبت کرد. این انعطاف، انگیزه تولید در کشاورزان را نیز افزایش داده و در نهایت برای کشور سودآور خواهد بود.

منبع : خبرگزاری فارس – مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

کاهش ۲۰ درصدی قیمت زعفران در خراسان رضوی

نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: امسال قیمت زعفران در بازار خراسان رضوی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت که به ضرر کشاورزان است.

غلامرضا میری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: از ۲۰ مهرماه امسال که زعفران جدید وارد بازار شد، قیمت آن روند نزولی یافت به طوری که حداقل هر کیلوگرم زعفران به قیمت ۳۲ میلیون ریال و حداکثر هر کیلو به قیمت ۴۷ میلیون ریال از کشاورزان خریداری شد.
وی یکی از دلایل کاهش قیمت زعفران را ورود دولت برای خرید زعفران از کشاورزان دانست و گفت: سازمان تعاون روستایی با ساز و کاری که منطق بازار نیست به قصد کمک به کشاورزان، به بخش خرید زعفران ورود پیدا کرد و حال آنکه تشکل های قدرتمندی هستند که می توانند در بحث خرید و صادرات نفع بیشتری به کشاورزان برسانند.
نائب رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: هرچند سازمان تعاون روستایی زعفران کشاورزان را با قیمت بیشتر از بازار خریداری می کند اما مبلغ خرید با تاخیر به کشاورز پرداخت می شود که این به ضرر آنان است و کشاورزان ترجیح می دهند محصول خود را به صورت مستقیم به بازار بفروشند.
میری گفت: از سوی دیگر حجم خرید زعفران از کشاورزان بسیار زیاد است لذا ممکن است امکان انجام آزمایش دقیق بر روی همه محصولات فراهم نباشد که این امر می تواند برای مصرف کنندگان مشکل ایجاد کند.
نائب رئیس شورای ملی زعفران پیشنهاد کرد که خرید زعفران از کشاورزان به تشکلهای بخش خصوصی واگذار شود تا شرایط بهتری برای کشاورزان ایجاد گردد.
میری درباره میزان صادرات زعفران بیان کرد: در حوزه صادرات نیز تا پایان هشت ماه امسال، ۱۱۵ تن زعفران به ارزش ۱۶۴ میلیون دلار از خراسان رضوی به ۴۷ کشور دنیا صادر شد، این در حالی است که در کل سال گذشته ۲۲۰ تن زعفران از استان صادر شده است.
به گزارش ایرنا، استان خراسان رضوی با ۸۲ هزار هکتار کشتزار زعفران و ۲۵۶ تن محصول معادل ۷۹ درصد از تولید طلای سرخ کشور را در اختیار دارد.
بطور میانگین از هر هکتار زمین چهار تا پنج کیلوگرم زعفران برداشت می شود. ۱۳۸ هزار بهره بردار بخش کشاورزی این استان در حوزه کشت و تولید زعفران فعالیت دارند. همچنین ۸۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی بطور مستقیم درگیر امور مربوط به کشت، تولید و برداشت زعفران هستند.

منبع : خبرگزاری ایرنا – مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

صادرات زعفران از خراسان رضوی ۴۶ درصد رشد داشته است

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: صادرات زعفران اعم از خرده‌ فروشی و عمده‌ فروشی خراسان‌ رضوی در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: هم‌ اکنون قیمت زعفران از کیلویی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان متفاوت است.

وی بیان کرد: با توجه به اعلام سازمان جهاد کشاورزی میزان تولید زعفران در سال زراعی جاری حدود ۳۳۶ تن بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته اما وضعیت صادرات زعفران هم اکنون مناسب است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران خاطر نشان کرد: آمارها نشان از این دارد که در ۸ ماهه امسال میزان صادرات زعفران در مجموع اعم از خرده‌ فروشی و عمده فروشی ۴۶ درصد رشد داشته است.

میری در ارتباط با تأثیر طرح خرید حمایتی زعفران، بیان کرد: از تاریخ ۲ آبان ماه امسال این طرح اجرا می‌شود قیمت زعفران روند کاهشی داشته و در واقع این موضوع نشان از این دارد که اجرای این طرح موفق نبوده است.

وی تأکید کرد: اگر اجرای طرح خرید حمایتی زعفران موفق بود هم اکنون این مشکلات در حوزه قیمت خرید زعفران به وجود نمی‌آمد.

منبع : خبرگزاری تسنیم – مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

اختراعی نوین در صنعت کشاورزی / ساخت دستگاه جداسازی زعفران

مخترع بیرجندی با ساخت این دستگاه توانسته است با عمل جداسازی زعفران از گلبرگ های آن سرعت ببخشد و به این ترتیب میل و رغبت کشاورزان را برای کاشت هر چه بیشتر این طلای سرخ بیشتر نماید.

با توجه به اینکه کشور ایران و علی الخصوص استان خراسان جنوبی قطب تولید زعفران در جهان است، کشاورزان زیادی با مشکلات و مسائل برداشت و فرآوری و جداسازی زعفران مواجه هستند. در این راستا مخترع بیرجندی با ساخت این دستگاه توانسته است با عمل جداسازی زعفران از گلبرگ های آن سرعت ببخشد و به این ترتیب میل و رغبت کشاورزان را برای کاشت هر چه بیشتر این طلای سرخ بیشتر نماید.
حسن لطفی، طراح و مخترع این دستگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج از خراسان جنوبی بیان کرد: مدت سه سال است که روی این پروژه کار می کنم. تاکنون ۷۰ الی ۸۰ درصد کار را انجام داده ام. با توجه به اینکه برداشت و جداسازی زعفران از گلبرگ های آن کار دشواری است و کشاورزان بسیاری در این استان به این مسئله درگیر هستند، تصمیم گرفتم دستگاهی اختراع کنم که بتواند این عمل را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد زعفران مورد نیاز جهان توسط کشور ایران تأمین می شود، اظهار داشت: ۹۰ درصد از فروش زعفران در دنیا متعلق به کشور اسپانیا است و این برای ایران یک نقطه ضعف بزرگ به حساب می آید. باید برای رفع این چالش هنگفت، چاره ای اندیشیده شود. در این راستا به فکر اختراع دستگاهی افتادم که بتواند به راحتی و با سرعت زعفران را فرآوری کند.

طراح و مخترع دستگاه جداسازی زعفران با بیان اینکه این دستگاه از نظر بهداشتی و کیفی کم نظیر است، افزود: امیدواریم بتوانیم به ارائه و استفاده از این دستگاه در کل کشور، به جایگاه مناسب خود در دنیا و در بازارهای جهانی دست یابیم.

لطفی با بیان این مطلب که این دستگاه مکانیزم بسیار ساده ای دارد، توضح داد: قسمت بالای دستگاه، مخزن قرار دارد که گل ها را در ابتدا در آن می ریزیم. این مخزن حدود ۳۰۰ گرم گنجایش دارد و در زیر آن قعطه ای قرار دارد که توسط یک موتور به لرزه درمی آید. این قطعه با سرعت ۸۰۰ دور در دقیقه می چرخد و موجب ایجاد حرکت ویبره مانندی در دستگاه می شود. با این حرکت، گل ها آرام آرام به حرکت در می آیند و به دلیل اینکه مخزن دارای شیب است، گل ها به جلو حرکت می کنند.

وی ادامه داد: پس از آن گل ها به استوانه ای که در مقابل مخزن قرار دارد می ریزد. این استوانه مانع ریختن گل ها روی زمین می شود. داخل این استوانه حفره ای قرار دارد به اضافه ی سه عدد شاخک؛ با هر بار چرخش، یک گل داخل این حفره می افتد و روی نوار نقاله منتقل می شود. این نوار نقاله، گل را به ارتفاع ۲ متری از سطح قیچی می رساند. هر چه این ارتفاع بیشتر باشد، دقت بیشتر می شود. دلیل اینکه گل را به ارتفاع ۲ متری می بریم این است که گل زعفران مانند توپ بدمینتون است. طبق قانون فیزیک، سرعت رسیدن اجسام از آسمان به زمین بستگی به سطح تماس آنها با هوا دارد. برگ های گل زعفران به دلیل سبک تر بودن نسبت به قسمت دم آن، دیرتر سقوط می کنند. به عبارت دیگر، گل زعفران به هنگام سقوط، تمایل دارد که با دم به زمین بیاید و هر چه این ارتفاع بالاتر باشد، احتمال اینکه گل با دم سقوط کند بیشتر است.

وی همچنین گفت: در قسمت انتهای لوله ی دو متری، به شکل قیفی طراحی شده است که گل را به قیچی منتقل می کند. قبل از اینکه گل ها به قیچی منتقل شوند، از مقابل سنسور یا همان چشم الکترونیک عبور می کنند. این سنسور دستور حرکت را به موتور دستگاه ارسال می کند. سنسور مذکور همانند موتور برف پاک کن اتومبیل عمل می کند. دلیل انتخاب این نوع سنسور این است که به جلوی قیف حرکت کند، گل را برش بزند و منتظر بماند تا گل بعدی برسد.

وی در خصوص نحوه ی کار قیچی عنوان کرد: قیچی شامل سه تیغه است که گل های رها شده از قیف روی یکی از این تیغه ها قرار می گیرد. وقتی گل روی قیچی قرار گرفت، پرچم، زعفران و گلبرگ بالای قیچی و دم زعفران در زیر قیچی قرار می گیرد. پس از اینکه گل توسط قیچی بریده شد، به محفظه ی استوانه ای شکل روبرو منتقل می شود. با چرخش این استوانه، گلبرگ و پرچم به سمت انتهایی استوانه حرکت می کند و از داخل شبکه های موجود در سطح استوانه، زعفران ها خارج شده و به پارچه ی زیر استوانه می ریزد.

این مخترع و مبتکر خاطر نشان کرد: این دستگاه در حال حاضر معایب و نواقصی دارد که باید رفع گردد. اولین مورد این است که در ابتدای کار که گل ها از مخزن به استوانه ی جدا کردن و تکی کردن زعفران می ریزد، این احتمال وجود دارد که گل ها به صورت تک تک به استوانه نریزد و ما باید کاری کنیم که یک گل بیشتر قادر به حرکت نباشد.

جوان نخبه ی بیرجندی با بیان اینکه مشکل بعدی این است که در استوانه ی دو متری، ممکن است ۱۰۰ درصد گل ها با دم به زمین نیایند، یادآور شد: باید در داخل این استوانه، سیمی را قرار دهیم که وقتی گل ها با پرچم به آن برخورد می کند، سر و ته شده و با دم به زمین سقوط کند. باید این امکان را فراهم کنیم که جریان هوا به داخل این لوله از پائین به بالا وارد شود تا درصد خطای سقوط گل ها به دم به حداقل برسد.

وی تأکید کرد: همچنین باید در قسمت ورودی گل ها به استوانه ی ۲ متری، فنی را قرار دهیم که کمی موجب شود گلبرگ های گل جا به جا شده و به حالت درست تری به استوانه ی ۲ متری وارد شده و با دم به زمین سقوط کند.

وی تصریح نمود: ایراد دیگر این دستگاه این است که در قسمت قیف مانند انتهای استوانه ی ۲ متری، این امکان وجود دارد که ۱۰۰ درصد گل ها به لبه ی تیغه های قیچی نیفتد. بنابراین برای دقت بیشتر این دستگاه لازم است دهانه ی قیف را به قدری تنگ کنیم که فقط یک گل از آن عبور کند و این دهانه دقیقاً مقابل تیغه قرار گیرد.

لطفی در خصوص نحوه ی مدیریت و گردش کار دستگاه جداسازی زعفران ابراز کرد: این دستگاهی که ملاحظه می کنید به عنوان اپراتور استفاده می شود. دکمه های تعبیه شده روی این دستگاه، هر کدام برای روشن و خاموش کردن یک بخش از این دستگاه استفاده می شود.

وی در انتها گفت: امیدوارم که با ساخت این دستگاه به هم وطنان خودم خدمتی کرده باشم و به جوانان توصیه می کنم از این قبیل اختراعات ایده و الهام بگیرند و در راه پیشرفت و اعتلای روز افزون ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند و ناامید نشوند.

منبع : بسیج نیوز – مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

تولید ۹۷ درصد زعفران دنیا در کشور

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۹۷ درصد زعفران دنیا در کشور تولید می‌شود.

به گزارش ایسنا، مهندس «محمدرضا مودودی» در همایش ملی روز صادرات اظهار کرد: در دنیا بسیار تلاش شده که برند ایران خراب و امید نسبت به بهبود وضعیت کاهش یابد. وی اضافه کرد: نمی‌توان گفت محرومیت تنها به یک منطقه خاص اختصاص دارد و این موضوع فراتر از مرزهاست.
مودودی ادامه داد: هم‌اکنون بیشترین تکیه ما روی محصولات صادراتی و ذخایری است که داریم اما روی برند آن‌ها کار نشده است.

معاون توسعه صادرات، کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ۹۷ درصد زعفران دنیا در کشور تولید می‌شود، گفت: متأسفانه در قیمت و بازار این محصول دخالتی نداریم.
وی بیشترین ظرفیت استان را مربوط به بحث گردشگری دانست و خاطرنشان کرد: در این رابطه کسی توجهی ندارد و باید پرسید چرا نمی‌توانیم خارج از مرزها خوب عمل کنیم.
مودودی با اشاره به برگزاری جشنواره برند افزود: باید برندهای کشور را تقویت کنیم و به توسعه آن‌ها بپردازیم. هم‌اکنون در بحث GDP رتبه ایران میان کشورهای دنیا ۲۸ است و نوزدهمین بازار بزرگ دنیا را داریم اما ارزش صادرات ما ۱۶۶ است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که رتبه در صادرات به نیروی نظامی، قدرت، جامعه، فرهنگ و … بستگی دارد، ادامه داد: در بحث نظامی نوزدهمین قدرت نظامی دنیا هستیم اما سهم دارایی‌ها و فرهنگ در رابطه با ارزش صادراتی ۳۰ درصد است.

وی یادآور شد: در لرستان باید بررسی شود چه مزیتی دارد که می‌تواند برند شود و بیش از هر استانی در اینجا به همگرایی نیاز است.

خبرگزاری ایسنا – مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

سهم ایران از تولید زعفران ۹۰ درصد و از تجارت ۳/۷ درصد

مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با آنکه ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود، اما سهم ۳/۷ درصدی از گردش ۸ میلیارد دلاری زعفران در دنیا داریم که باید روی تجاری‌سازی کار کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیمان یوسفی آذر امروز در نخستین پویش ملی گیاهان دارویی که در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، به اهمیت گیاهان دارویی در ارز آوری برای کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه تا پیش از این با وجود ظرفیت‌های فراوان در تنوع گیاهان دارویی در کشور این محصولات را به صورت فله‌ای صادر می‌کرده‌ایم و طرف خارجی آن را به صورت قطره‌ای و با قیمتی بسیار بالاتر به کشور ما وارد می‌کند.

وی از پیگیری‌ انجام‌شده طی یک سال گذشته توسط نمایندگان مجلس و وزیر جهاد کشاورزی برای به سرانجام رساندن برنامه گیاهان ملی دارویی خبر داد و گفت: بالاخره این برنامه به سرانجام رسید، تا حدی که برای بودجه سال آینده دارای ردیف اعتباری ملی خواهد بود که بعد از ۳۵ سال اتفاق خواهد افتاد.

وی در مورد جزئیات این طرح گفت: در این طرح موارد تازه‌ای که در ساختار تولید و استاندارد برابر شاخص‌های بین‌المللی وجود دارد، دیده شده که اگر محقق نشود، این طرح در سایر حلقه‌ها فلج خواهد شد. همچنین سیاست‌ کاشت، داشت و برداشت نیز تدوین شده است.

یوسفی‌ آذر همچنین از آشفتگی‌ در بازار داخلی کشور گلایه کرد و گفت: ما همچنین در بازارهای خارجی جایگاهی نداریم و در حالی‌ که ۱۲۰ میلیارد دلار گردش مالی گیاهان دارویی در دنیاست،‌ حجم اندکی به ما اختصاص دارد.

مدیر کل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: حجم گردش مالی زعفران در دنیا ۸ میلیارد دلار است،‌ در حالی‌ که حجم مالی زعفران ما ۳۰۰ میلیون دلار (۳/۷ درصد) است و ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود، اما نتوانسته‌ایم آن را تجاری‌ سازی کنیم.

وی همچنین به اهمیت زعفران به‌عنوان محصول خاص تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: برای زعفران نیز کارگروه ملی از یک ماه گذشته تشکیل شده که همه دست‌اندرکاران از کشاورز گرفته تا صادرکنندگان برتر در این کارگروه حضور داشته تا با هم‌اندیشی، نقاط ضعف این حوزه برطرف شود.

یوسفی‌ آذر از تعرفه ۳۰ درصدی هند برای واردات زعفران از ایران انتقاد کرد و گفت: طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی با گمرک و وزارت امور خارجه مکاتبه کرده‌ایم که یا قراردادهای تعرفه ترجیحی با این کشور بسته شود، یا عضو WTO شویم و یا اینکه سیاست‌های متقابل تنبیهی در برابر واردات کالا از هند در نظر بگیریم و ما هم برای برنج وارداتی هند همین سیاست‌های محدود‌کننده تعرفه‌ای را اعمال کنیم.

مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای افزایش توسعه صادرات زعفران خبر داد و گفت: بنا داریم طی ۵ سال آینده، صادرات زعفران را به ۲/۵ میلیارد دلار برسانیم که لازمه آن افزایش تولید بیشتر زعفران است و در حال حاضر متوسط برداشت زعفران در استان خراسان،‌ ۱۲ تا ۱۸ کیلوگرم در هکتار است، در حالی‌که در برخی مزارع الگویی تا ۳۹ کیلوگرم هم از این محصول برداشت شده است.

وی همچنین از تأسیس دفاتر زعفران ایران در ۱۰ کشور هدف ازجمله استرالیا،‌ اسپانیا،‌آلمان، فرانسه، هند و چین خبر داد و افزود: فعالان این حوزه که برای تأسیس دفتر در این کشورها اقدام کنند، می توانند تسهیلات با نرخ ۶ درصد بگیرند.

مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از برنامه برای افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی خبر داد و گفت: در برنامه ششم در نظر داریم تا ۱۰۰ هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی اضافه کنیم، به شرط آنکه ابتدا بازاری برای آن وجود داشته باشد، نه آنکه محصول تولید کنید و بعد روی دستمان بماند.

یوسفی‌آذر از حمایت برخی کشورهای همسایه برای توسعه کشت گیاهان دارایی به‌عنوان یک الگو یاد کرد و گفت: در استانبول دپارتمان گیاهان دارویی راه انداخته‌اند که شخص آقای اردوغان در آنجا حضور یافته و هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلاری برای صادرات محصولات گیاهان دارویی تعیین کرده است،‌ آن وقت ما به هزار سختی و پیگیری توانسته‌ایم هدف‌گذاری ۳/۵ میلیارد دلار را برنامه‌ریزی کنیم.

به گفته مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی طبق اظهارنامه گمرک ۲۸۶ میلیون دلار صادرات رسمی زعفران داریم که قطعاً ۱۰۰ میلیون دلار هم به صورت چمدانی و مسافری از کشور خارج می‌شود و در کنار آن ۳۷ میلیون دلار گیاه شیرین‌بیان و ۱۶ میلیون دلار تخم گشنیز صادر کردیم.

منبع : خبرگزاری فارس – مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

آغاز فرآیند خروج قیمت گذاری طلای سرخ از دست دلالان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: عرضه زعفران در بورس کالا سلامت خرید و فروش، توسعه و کشف قیمت واقعی این محصول را تضمین خواهد کرد.

به گزارش« پایگاه خبری بورس کالای ایران »، در واپسین روزهای آبان ماه سال جاری، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با قید فوریتی از هدایت سازوکار خرید توافقی محصول زعفران از طریق ظرفیت های ایجاد شده در بورس کالا خبر داد و دستورالعمل معاملات توافقی این محصول با استفاده از گواهی سپرده کالایی در بورس کالا را نیز ابلاغ کرد. اقدامی که می تواند در صورت عزم ملی دغدغه مداران شفافیت معاملات زعفران در کشور  منجر به اصلاحات گسترده ای در نظام تولید و توزیع طلای سرخ شود.

در این خصوص غلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی در مورد عرضه زعفران در بورس کالای ایران از این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی استقبال کرد و گفت: با عرضه زعفران در بورس کالا تضمین سلامت بازاریابی و معاملات این محصول به کشاورز داده خواهد شد تا با حذف دست دلالان و جلوگیری از قاچاق، طلای سرخ با قیمت واقعی در بازار داخلی و همچنین بازارهای جهانی عرضه شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه در کشور با مشکل کشف قیمت محصولات کشاورزی از جمله زعفران رو به رو هستیم، افزود: از دلایلی که دلال به معاملات محصولات کشاورزی و سایر اقلام ورود کرده و شاهد قاچاق و رانت در این بخش هستیم، نبود مرجعی برای قیمت گذاری رسمی است اما با قاطعیت می توان اعلام کرد بورس کالا تنها محلی است که می توان زعفران را بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی، معامله کرد.

وی با تاکید بر اینکه بورس کالا محلی برای کشف قیمت واقعی بوده و نرخ ها در این بازار کاذب نیست، اظهار کرد: وقتی زعفران در بورس کالا عرضه می شود، قیمتی که برای این محصول تعیین می شود قیمتی واقعی است وحبابی در قیمت ها مشاهده نمی شود.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: زعفران یک محصول ملی و استراتژیک بوده و هر محصول استراتژیک کشاورزی که کشف قیمت واقعی نشود و عرضه آن از مبادی قانونی صورت نگیرد، به طور یقین فسادی در آن ایجاد خواهد شد. بر همین اساس عرضه محصولات کشاورزی به خصوص زعفران در بورس کالا می تواند به کشف واقعی قیمت منجر شده و از همه مهم تر قیمت گذاری طلای سرخ از چرخه دست دلالان و واسطه ها خارج شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه عرضه زعفران در بورس کالای ایران ریسک قاچاق این محصول را به صفر می رساند، تصریح کرد: باید توجه داشت زعفران جزو محصولاتی است که می تواند برای کشور ارزآوری به همراه داشته  باشند اما متاسفانه شاهد صادرات فله ای این محصول در بازارهای جهانی هستیم، برهمین اساس عرضه زعفران در بورس کالا می تواند در کنار کشف قیمت از صادرات فله ای این محصول نیز که توجیه اقتصادی برای کشور ندارد، جلوگیری کند.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: دیپلماسی و بازاریابی بین المللی نیاز امروز صادرات زعفران ایرانی است، زیرا مشتریان در بازار جهانی به دنبال کیفیت بهینه هستند و اگر مشتریان خارجی با کیفیت زعفران ایرانی آشنا شوند، به طورحتم این محصول را برای خرید انتخاب می کنند که در این زمینه بورس کالا می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

وی در بحث اصالت محصولاتی که به صورت غیرمنسجم به دیگر کشورها صادر می شوند، گفت: این محصولات فاقد آنالیز کیفیت و سلامت کالا بوده و باید راهکاری تهیه شود که در بحث صادراتی محصول اجرایی شده و محصول صادراتی شناسنامه مشخصی داشته باشند. از این رو، امیدواریم با حمایت کشاورزان بتوانیم از طریق بورس کالا محصول با کیفیت را با تضمین سلامت و کیفیت آن تحویل صادرکننده دهیم.

وی عرضه زعفران در بورس کالا را موجب ایجاد انسجام در زنجیره تولید این محصول دانست و افزود: با عرضه این محصول در بورس کالا بر مبنای قیمت های فعلی امکان دو برابر کردن درآمد کشاورزان را داریم و تحقق این امر در بورس کالا می تواند کشاورزان را به سمت دلگرمی بیشتر سوق دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور یقین زمانی که زعفران در بورس کالا قیمت گذاری شود، هم به نفع خریدار و هم کشاورز خواهد بود و در این بین فقط واسطه ها و دلالان متضرر خواهند شد.

منبع : پایگاه خبری بورس کالای ایران – مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

جولان زعفران های تقلبی در بازار/ از گوشت گاو تا عسل و چربی

عضو شورای ملی زعفران درباره جولان زعفران های تقلبی در بازار هشدار داد و گفت: دستگاه های نظارتی باید بر این مساله نظارت کنند.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده در زمینه عرضه گوشت گاو رشته شده به جای زعفران، اظهار داشت: بحث تقلب در این زمینه همواره مطرح است اما روش های پیشرفته تری برای آن وجود دارد و روش مذکور با دشواری های زیادی همراه است.

وی با بیان اینکه البته احتمال این کار هم وجود دارد، اضافه کرد: از دیگر روش های تقلب این است که اجزای ارزان و بی کیفیت زعفران را با آن مخلوط می کنند و به مشتریان می فروشند؛ یا اینکه محصول را با چربی، عسل و نمک سنگین می کنند.

عضو شورای ملی زعفران درباره اینکه برای مقابله با این امر چه اقدامی باید انجام داد؟، گفت: باید به مردم اطلاع رسانی کرد و این وظیفه تشکل ها و نهادهای ذیربط است همچنین دستگاه های نظارتی باید کنترل و نظارت خود را افزایش دهند.

حسینی ادامه داد: چرا که در این زمینه ممکن است برخی گیاهان را با رنگ های صنعتی رنگ آمیزی کنند که این برای سلامت انسان به شدت مضر است.

وی به این پرسش که مردم چگونه می توانند زعفران اصل را از نوع تقلبی آن تشخیص دهند؟، پاسخ داد: شاید نتوان ظرف چند دقیقه به این سوال پاسخ دقیقی داد اما در کل مردم به دنبال خرید محصولاتی که صرفا فقط ارزان قیمت هستند نباشند همچنین از افراد مطمئن خرید کنند و از هر کس و هر جا زعفران خریداری نکنند.

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه طلای سرخ کالای پرطرفداری است و بهرحال متقلبان به این حوزه ورود می کنند، افزود: میزان تقلب در این حوزه هر چقدر هم که باشد زیاد است و نباید اصلا با چنین مسائلی مواجه باشیم.

به گزارش مهر اخیرا در فضای مجازی مباحثی مطرح شده بود مبنی بر اینکه به تازگی زعفران تقلبی وارد بازار شده که گوشت گاو را رشته رشته و رنگ می‌کنند و جای زعفران اصل می‌فروشند.

منبع : خبرگزاری مهر – مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱